Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk bij Alektum Group. Om de informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens behandelen transparanter en overzichtelijker te maken, bestaat de opbouw van ons privacy beleid uit verschillende onderdelen. Welk deel van dat privacy beleid voor u van toepassing is, hangt af van de vraag of u onze website bezoekt, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief dan wel op enige manier contact hebt opgenomen met ons. In dit privacy beleid wordt nader omschreven welke persoonsgegevens wij hebben en hoe wij daar gebruik van maken. U vindt bovendien informatie over uw rechten en hoe u daar gebruik van kunt maken. Voor informatie over cookies verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Privacy beleid voor website en nieuwsbrief

In dit privacy beleid wordt uitgelegd op welke manier persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en behandeld als u gebruik maakt van onze website of zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief. 

Alektum Group is als verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via dataprotection@alektumgroup.com. Onze bedrijfsgegevens, ons telefoonnummer en het contactformulier vindt u helemaal onderaan op deze pagina. 

Persoonsgegevens – definitie en wat wij registreren

Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die apart of in combinatie met andere informatie kan worden gebruikt voor het identificeren van, het contact opnemenhet lokaliseren van een natuurlijke persoon dan wel het vinden van een natuurlijke persoon binnen een bepaalde context. 

Als u onze website bezoekt, kan u worden gevraagd om uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw bedrijfsnaam, uw dossiernummer dan wel andere informatie te verstrekken om een effectieve verwerking van uw bezoek te vergemakkelijken. 

Wij wijzen u erop dat de informatie die u aan ons verstrekt zal worden geregistreerd. Daarom verzoeken wij u om terughoudend te zijn met gevoelige persoonsgegevens en om geen informatie te verstrekken die valt onder de definitie, opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van verschillende persoonsgegevenscategorieën, zoals bijvoorbeeld gegevens waaruit gezondheid, ras of etnische afkomst dan wel politieke opvattingen blijken. 

De door ons aangeboden producten en diensten zijn niet gericht op kinderen. 

Persoonsgegevens – hoe wij ze verzamelen 

Wij verzamelen uw persoonsgegevens: 

 • als u met behulp van het aanvraagformulier op deze website, door te bellen dan wel fysiek in eigen persoon uw contactgegevens aan ons verstrekt bij het aanvragen van informatie over onze producten of diensten 
 • als u per e-mail uw contactgegevens aan ons verstrekt 
 • als u zich inschrijft voor onze per e-mail verzonden nieuwsbrieven 
 • als u documenten downloadt van onze website 
 • als u zich aanmeldt voor een van onze evenementen of seminars (inclusief webinars) 
 • vanuit openbaar toegankelijke bronnen, zoals bijvoorbeeld LinkedIn of bedrijfswebsites. 

 

Persoonsgegevens – hoe wij ze gebruiken

De informatie die wij over u hebben verzameld bij uw aanmelding voor onze nieuwsbrief, bij uw reactie op een enquête of enige vorm van commerciële communicatie, bij uw navigatie op onze website dan wel bij uw gebruik van de functies op die site kunnen wij gebruiken voor de onderstaande doeleinden. 

 • Voor het volgen van uw gebruik van onze websites en onze nieuwsbrieven, zodat wij bijvoorbeeld persoonlijke aanpassingen kunnen doorvoeren van uw websitebezoek en de inhoud en het productaanbod kunnen verstrekken die het best aansluiten bij uw belangen en behoeften en zodat wij een juist inzicht verkrijgen in de inhoud van de nieuwsbrieven die de voor die nieuwsbrieven aangemelde personen het meest interessant vinden (zie voor meer informatie ons cookiebeleid). Onze gegevensverwerking is daarbij gebaseerd op de door u verleende toestemming. 
 • Voor het kunnen beantwoorden van informatieaanvragen en bestellingen en/of voor het verstrekken van de gevraagde diensten, met inbegrip van het reageren op uw informatieaanvragen. Voor het kunnen verzenden van prijsvraagmateriaal, marketingmateriaal, enquêtes of ander websitemateriaal en voor het realiseren van de follow-up na informatieaanvragen per e-mail of per telefoon. Onze gegevensverwerking is gebaseerd op een contract of overeenkomst en op een afweging tussen ons gerechtvaardigd belang en de belangen van de afzender van de informatieaanvraag, onze klanten, onze leveranciers en onze zakelijke partners. 
 • Voor het vragen om ratings en beoordelingen met betrekking tot producten en diensten. Onze gegevensverwerking is gebaseerd op een afweging tussen ons gerechtvaardigd belang en de belangen van onze klanten, onze leveranciers en onze zakelijke partners. 
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Onze gegevensverwerking is gebaseerd op de door u verleende toestemming. Als u klant bij ons bent of werkt voor een van onze klanten, baseren wij onze gegevensverwerking op een afweging tussen ons gerechtvaardigd belang en de belangen van onze klanten, onze leveranciers en onze zakelijke partners. 

 

Onze nieuwsbrieven

Als u zich hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrieven kunt u zich daar op elk gewenst moment voor afmelden door te klikken op de afmeldingslink die aanwezig is in alle verzonden nieuwsbrieven. U kunt zich ook afmelden via het contactformulier helemaal onderaan op deze pagina. 

Communicatie per e-mail

Let op! Communicatie per e-mail brengt qua veiligheid en vertrouwelijkheid altijd risico’s met zich mee. Een e-mail is in dat opzicht vergelijkbaar met een postkaart. Stuur daarom geen e-mails met gevoelige informatie of met dingen waarvan u niet wilt dat ze kunnen worden gelezen door onbevoegden. 

Opslag en beschikbaarheid van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in beveiligde netwerken en zijn slechts toegankelijk voor een klein aantal personen met specifieke toegangsrechten en met geheimhoudingsplicht. Alle door u verstrekte gevoelige informatie/kredietwaardigheidsgegevens worden bovendien versleuteld met de Secure Socket Layer-techniek (SSL). 

Daarnaast nemen wij bij het door een gebruiker aangeven, versturen of lezen van zijn of haar informatie een reeks veiligheidsmaatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. 

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden door ons niet verkocht, uitgewisseld of op andere wijze overgedragen aan externe partijen. Dit geldt echter niet ten aanzien van website hosts dan wel andere partners waarvan wij diensten gebruiken voor de exploitatie van onze website, voor de instandhouding van onze bedrijfsactiviteiten dan wel voor de uitvoering van onze verplichtingen inzake dienstverlening en diensten richting onze gebruikers, mits deze partijen zich verplichten tot geheimhouding van de persoonsgegevens. Ook kunnen wij informatie verstrekken indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn dan wel voor het handhaven van ons websitebeleid of voor het beschermen van de rechten, eigendommen of veiligheid van onszelf of van anderen. 

Niet persoonlijk identificeerbare bezoekgegevens kunnen echter worden verstrekt aan externe partijen voor marketing- en reclamedoeleinden dan wel andere doeleinden. Dergelijke informatie wordt uitsluitend verzameld indien u daar toestemming voor hebt gegeven. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar ons cookiebeleid.    

Producten of diensten van derden zullen wij niet opnemen of aanbieden op onze website. 

Opslagperiode voor persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door ons alleen opgeslagen zolang wij die nodig hebben voor onze doeleinden. De opslagperiode voor persoonsgegevens varieert en is afhankelijk van het doeleinde waarvoor wij die gebruiken. De lijst met mensen die zijn aangemeld voor onze per e-mail verstuurde nieuwsbrief wordt door ons routinematig bijgewerkt en daarbij worden de gegevens gewist van aangemelde personen die niet meer actief zijn. 

De rechten van de geregistreerde persoon

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u een aantal rechten. 

 • Inzage: U hebt het recht om kennis te nemen van de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen en om te weten voor welke doeleinden wij die persoonsgegevens gebruiken. Indien u informatie vraagt op basis van dit recht kunnen wij u vragen om uw identiteit aan te tonen. Als wij zo’n verzoek ontvangen, zullen wij daar zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één kalendermaand op antwoorden. 
 • Rectificatie: U hebt het recht om onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die op u betrekking hebben te laten corrigeren of aanvullen. 
 • Gegevenswissing: U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. Door ons ontvangen verzoeken tot wissing worden door ons per geval bekeken en daarbij zullen wij zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één kalendermaand antwoorden. Indien u de auteur bent van inhoud bij Alektum Group en deze inhoud wilt laten wissen, verzoeken wij u dit aan ons door te geven. 
 • Beperking: U hebt het recht om de behandeling van uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen te laten beperken, bijvoorbeeld als u vindt dat de gegevens niet juist zijn of als u bezwaar maakt tegen ons gerechtvaardigd belang bij het behandelen van de gegevens.  

Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten, verzoeken wij u contact met ons op te nemen via privacy.be@alektumgroup.com
Mogen wij u vragen om bij uw aanvraag volgende informatie te verstrekken: 

 • uw contactgegevens (naam, voornaam, volledig adres, telefoonnummer en e-mailadres) 
 • uw dossiernummer 
 • welk recht u wenst uit te oefenen (inzage, rectificatie, gegevenswissing of beperking van de verwerking) 
 • een kopie van uw identiteitskaart (U mag hierbij de gegevens die niet vereist zijn tot uw identificatie zwart markeren. Deze kopie wordt na identificatie onmiddellijk gewist) 

Externe links 

Wij wijzen u erop dat, als u de links gebruikt om onze website te verlaten en naar een andere website te gaan of om een dienst van derden aan te vragen, dit beleid vanaf het moment waarop u deze website hebt verlaten niet meer van toepassing is. Op uw activiteit op andere websites zijn de regels en het beleid van toepassing zoals die gelden voor de betreffende website. 

Bezwaren tegen onze behandeling van uw persoonsgegevens

Neem vooral contact met ons op als u bezwaren hebt tegen de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens! Neem contact op via privacy.be@alektumgroup.com. 

U kunt ook contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in uw land.
België: Autoriteit Gegevensbescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.